Vyměňte váš starý kotel za ekologický zdroj tepla

Splněním podmínek pro získání kotlíkové dotace můžete začít s realizací projektu. Dotace se vztahuje pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním s emisní třídou 0,1 a 2. Další podmínkou je umístění nového zdroje tepla do rodinného domu určeného k bydlení (ne například na chatu).

Kompletní vyřízení dotace

Už při prvním kontaktu vám dokážeme sdělit, jestli na dotaci máte nárok. Při místním šetření Vám pak vysvětlíme další postup a zašleme přehled toho, na co nesmíte zapomenout. Ať už se jedná o samotné podání žádosti, komunikaci s úřady nebo závěrečnou zprávu k proplacení dotace, vše vyřídíme za vás. 


Co budete potřebovat

Nový zdroj tepla
Kotlíková dotace podporuje nákup těchto typů zařízení
 • tepelné čerpadlo
 • kotel na biomasu (samočinná i ruční dodávka paliva)
 • plynový kondenzační kotel 

Žádost o dotaci
Přípravu žádosti a potřebných podkladů zajistíme ve spolupráci s vámi. Žádosti budou kraji přijímány asi jeden měsíc po vyhlášení kotlíkové dotace. Kdy konkrétně budou žádosti přijímány se dočtete po zvolení příslušného kraje.

Podklady pro schvalovací řízení a výplatu peněz
Seznam podkladů uvádíme dále na této stránce.

Kvalifikovaného topenáře 
Jsme profesionálové s Osvědčením o profesní kvalifikaci.

Výše dotace

V rámci kotlíkové dotace můžete uplatnit až 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo, nejvýše však 120 000 Kč. Některé kraje dávají i malé bonusy navíc, ale ne všechny. 

Dokumentace k žádosti o dotaci

Vyplněná žádost o kotlíkovou dotaci 
Žádost podepsaná vámi jako vlastníkem domu je základ. Zpravidla byste ji měli vyplnit strojopisem. Špatně vypsanou žádost vám krajský úřad vrátí k opravě. Pokud žádost i napodruhé vyplníte špatně, úřad ji kompletně zamítne a už nebudete mít šanci dotaci získat. Ručně vypsané formuláře některé kraje automaticky vrací také.

Fotografie původního kotle 
Jde o jeden ze základních podkladů vyžadovaný ve všech krajích. Fotografiemi kotle s jeho stávajícím napojením na komín a otopnou soustavu prokazujete splnění základního předpokladu poskytnutí kotlíkové dotace – instalaci kotle na tuhá paliva. Každý kraj má vlastní metodiku pro dokumentaci stávajícího kotle. Pokud bude mít kotel nedostatečnou dokumentaci a vy ho vyměníte, úřad žádost o dotaci zamítne. Jde totiž o častou chybu žadatelů.

Písemný souhlas s výměnou kotle od všech majitelů
Pokud rodinný dům nebo parcelu pod domem vlastní více majitelů, musí každý spoluvlastník podepsat písemný souhlas, že souhlasí s výměnou kotle. Souhlas musí podepsat i druhý z manželů, pokud jsou nemovitosti vedeny v SJM. 
Revizní zpráva na stávající kotel 
V druhém kole musí být zpráva vždy součástí žádosti podané v tištěné podobě. Cena revizní zprávy se pohybuje od 700 do 2 000 Kč. V rámci instalace tepelného čerpadla od nás máte v ceně. 

Dále podle situace a podmínek krajského úřadu budete potřebovat:
 • doklad prokazující vlastnictví běžného účtu, na který bude zaslána dotace
 • plnou moc k zastupování,
 • čestné prohlášení žadatele o bezdlužnosti vůči státní správě
 • aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší než jeden měsíc)

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) už není nutné dokládat. Pokud máte návrh mikroenergetického opatření z některé z předchozích výzev, můžete ho zlikvidovat.

Schválení dotace

Po schválení dotace předloží příslušný krajský úřad smlouvu o poskytnutí dotace. K samotnému proplacení příspěvku bude dále potřeba doložit:
 • kopie faktur a účtenek, ze kterých bude zřejmá souvislost s dotačním programem - doklady musí být patřičně označeny číslem a názvem projektu
 • doklady o zaplacení všech položek vztahujících se k uznatelným nákladům,
 • fotodokumentaci odpojeného původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním,
 • fotodokumentaci nového zdroje tepla,
 • platný certifikát výrobku, který udává, že kotel patří mezi schválené kotle (pokud jsou kotle zakoupeny mimo ČR, musí certifikát poskytnout dodavatel kotle),
 • protokol o uvedení kotle do trvalého provozu, které provede odborná osoba,
 • protokol o revizi spalinové cesty,
 • fotodokumentaci potvrzující instalaci akumulační nádrže se splněným minimálním objemem,
 • kopii osvědčení o profesní kvalifikaci,
 • protokol o ekologické likvidaci kotle.

Financování

Ve většině krajů je nutné celou výměnu nového kotle financovat z vlastních zdrojů a až následně obdržíte dotaci od kraje. To trvá i několik měsíců.